ВиК ПРОЕКТИРАНЕ:

- жилищни сгради

- сгради със смесено предназначение

- производствени сгради

- хотели

- противопожарни (спринклерни и дренчерни) инсталации на сгради

- сградно водопроводно отклонение

- сградно канализационно отклонение

- уличен водопровод и уличен канал за населени места

- пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)

- съгласуване на инвестиционни ВиК проекти със съответните одобряващи инстанции

- консултации по прилагане Закона за устройство на територията (ЗУТ) по отношение на част ВиК

- консултации свързани с администриране на строителния инвестиционен процес по отношение на част водоснабдяване и канализация

- консултации по проекти свързани с усвояване на инвестиции по оперативни програми финансирани от Европейския съюз в сферата на водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води

#