Инженерно геоложко проектиране

- Изготвяне на инженерно-геоложки доклад

- Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за строителни цели

- Вземане на проби за лабораторни изследвания

- Инженерно-геоложки експертизи и становища

#