ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

За нуждите на инвестиционното проектиране ГВ ИНЖЕНЕРИНГ извършва геодезическо заснемане на съществуващата ситуация и терен, растителност, характерни особености на релефа, околни сгради с техните височини и калканни стени, ако има налични, изградени на място огради, изградена видима инфраструктура.
Като краен продукт се предава геодезическа снимка в цифров и графичен вид в подходящ мащаб със заснетата ситуация, условни знаци, регулационни линии, кадастрални граници и други характерни елементи.


ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО

Процедурата има за цел създаването на документи-протоколи за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. С тях се удостоверява наличието на условия за подготовка и откриване на строителната площадка и за започване на строително-монтажните работи по определена линия и ниво за строеж, за който са налице: одобрен инвестиционен проект; разрешение за строеж; осигурен от инвеститора/собственика строителен надзор (технически контрол) в строителството. За откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво се съставя протокол с означение на регулационните и нивелетните репери. В протокола се отразяват мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, безопасността на движението и опазването на съседните сгради, заварените сгради, мрежи и съоръжения в имота, които се запазват по време на строителството и след него, както и едноразмерната дървесна растителност, която не подлежи на премахване. Протоколът за откриване строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се съхранява безсрочно в архива на администрацията, която е издала разрешението за строеж. Препис от протокола се съхранява от възложителя или лицето, упражняващо строителен надзор.


ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ:

- геодезическо заснемане за проектиране

- откриване на строителна линия и ниво

- вертикално планиране

- трасировъчни планове

- картограми на земните маси

- трасиране на оси и фундаменти

- определяне обема на изкопи и насипи

- нивелетни проекти

- трасиране на сграда

- следене на деформации на сгради и съоръжения

- gps /гнсс/ измервания

- измерване на подкранови пътища

- заснемане с дрон и изработка на 3d модел

- проект за делба по кадастър

- промяна в кадастъра

- устройствени планове

- комбинирани скици

- оценка на недвижими имоти

- строителен надзор

#