Добре Дошли

Бързо, професионално и на много ниски цени!

ГВ Инженеринг е широко специализирана фирма, която предлага комплексни проектантски услуги и инженеринг в инвестиционното проектиране. Многогодишният ни опит, изработените проекти и добрите ни професионални отношения с институциите ни помагат да разрешим всеки ваш проблем бързо, точно, прозрачно и според законовите норми. Фирмата извършва услуги в цялата страна.

Фирмата ни е съставена от високо квалифициран екип, с богат опит в областта на проектирането и инженеринга. Ние сме готови винаги да Ви помогнем и да Ви дадем съвет как най-лесно да се разреши казусът Ви.

Екипът и апаратурата с която разполагаме ни дава възможност да работим навсякъде!

Екипът на фирмата е съставен от инженери с правоспособност да извършват дейности свързани с инвестиционното проектиране. Притежаващи сертификати (виж сертификати) от Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране и АГКК, за дейности по следните части:

#
Геодезия

Изготвяме проекти, съдържащи: тахиметрична снимка, трасировъчен план и вертикална планировка, необходими за проектиране на всякакъв тип сгради, пътища, съоръжения и др. [ ... ]

Архитектура

В зависимост от желанието на инвеститора се разработва проект за цялостен модел на сградата или съоръжението – разпределения на отделните нива, разрези, фасади, детайли, 3D визуализации и др. За изготвяне на архитектурния проект е задължително да има част Геодезия.[ ... ]

Пътища и железници

Ние ви предлагаме проектиране на: уличната мрежа; общественият транспорт за превоз на пътници; пешеходното движение; паркирането и гарирането; съоръженията на обслужване на транспорта (сервизи, бензиностанции, автогари и др); средствата за регулиране и управление на движението и др.[ ... ]

Конструктивна

Ние ще Ви консултираме коя е най-рационалната по технико-икономически показатели конструкция ва Вашия обект. Изготвяме проекти за стоманобетонни, метални, дървени или смесени конструкции, съдържащи конструктивни чертежи - кофражни и армировъчни планове, детайли, статически изчисления както и конструктивни становища и др.[ ... ]

Водоснабдяване и Канализация (ВиК)

Изготвяме проекти за вътрешни и външни ВиК инсталации - чертежи, аксонометрия, количествена сметка– площадкови мрежи и др.[ ... ]

Електропроектиране

Изготвяме проекти за вътрешни електрически инсталации - чертежи, схема главно ел. табло гръмоотводна инсталация, количествена сметка интериорно осветление външно електрозахранване – площадкови кабелни мрежи и др.[ ... ]

Отопление, Вентилация и Климатизация (ОВК)

Изготвяме проекти за отоплителна инсталация, вентилационна инсталация, климатична инсталация, сградна газова инсталация - чертежи, количествена сметка и др.[ ... ]

Пожарна Безопасност (ПБ)

Фирмата изготвя проекти по част „Пожарна безопасност“ съгласно изискванията на Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1 от Наредба № Із -1971 от 2009г.Предлагаме предварителни консултации на проектанти и инвеститори относно прилагането на Наредбата и дейставащите стандарти при вземане и прилагане на различни технически решения за пожарообезопасяването на строежите.Осъществява се и авторски надзор във връзка с последните промени в ЗУТ. [ ... ]

Енергийна Ефективност (ЕЕ)

Оценка са съответствие на част за енергийна ефективност– необходима е за всеки инвестиционен проект за получаване на разрешение за строеж. [ ... ]

Mашинно-Tехнологичнa

Разработва се задължително за всички новопроектирани или подлежащи на реконструкция предприятия – с промишлен или селскостопански характер. [ ... ]

Ландшафтна Архитектура

Предлагаме проектиране в озеленяването, ландшафтен дизайн, градински дизайн, екстериорно проектиране, модерен ландшафтен дизайн, паркоустройство. Градината е трансформирана природа, интегрирана в урбанизираните райони, за да ни доставя спокойствие и удоволствие. Тя трябва да се възприема като естествено продължение на домовете ни. Правилното проектиране и аранжиране на външни конструкции и беседки, екстериорни мебели и градинско осветление създават хармония и правят всеки екстериор, желано продължение на интериора. Изготвянето на проектно решение за озеленяване е процес, в които се визуализират вашите желания и представи за по-естетична и комфортна среда за отдих. [ ... ]

Инженерна Геология

Екипът на ГВ ИНЖЕНЕРИНГ има участие в редица проекти в сферата на инженерната геология и хидрогеологията. А именно на: Комплексни инженерно – геоложки и хидрогеоложки проучвания на жилищни сгради, производствени сгради и инфраструктурата към тях; Проектиране на водопонизителни системи за отводняване на изкопи при строителство; Изготвяне на експертизи и технически решения при аварийни ситуации – напукани и слегнали сгради, наводнени изкопи и др.; Проектиране на укрепителни системи за дълбоки масови изкопи; Проекти за фундиране в особени почви (слаби, набъбващи и засолени);устойчивост на откоси и свлачища; Геоложки проучвания; Стабилитетни изчисления и съставяне на проекти за укрепване на склонове и откоси; Стабилитетни изчисления на склонове и откоси в открити рудници; Стабилитетни изчисления на склонове и откоси в открити рудници; Инженерно – геоложки и хидрогеоложки проучвания за различни минни съоръжения; Геоложки проучвания за определяне на запасите на кариери за инертни материали; Геоложки проучвания и съставяне на проекти за укрепване на свлачищни участъци. [ ... ]

План за безопасност и здраве

Разработва се задължително за всички новопроектирани сгради, пътища, съоръжения и др.

План за управление на строителните отпадъци (ПУСО)

Разработва се задължително за новопроектирани сгради с РЗП над 300 м2 , всички строителни съоръжения и обекти.

Количествени сметки

Изготвят се по всички специалности, съответстващи на изработваната проектна фаза.

Свържи се с нас!